Sensació tèrmica

Receptors, Calor, Temperatura

0

Professor / divulgador

Roser Gómez Vila

Centre educatiu

Institut Montsoriu

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Tres vasos
 • Aigua calenta
 • Aigua freda (glaçons)
 • Aigua tèbia
 • Escalfador

Com ho fem?

 1. Omplim un vas amb aigua calenta i un altre amb aigua freda.
 2. Submergim dos dits d’una mà en l’aigua calenta, dos dits de l’altra mà en l'aigua freda i els mantenim durant dos minuts.
 3. Enretirem els dits de l’aigua, els eixuguem i els submergim tot seguit en l’aigua tèbia.
 4. Ens fixem en la sensació en cadascuna de les dues mans.
 5. Plantejem les següents preguntes als estudians:
 • Teniu la mateixa sensació a les dues mans? 
 • Penseu que els receptors de temperatura de la pell ens informen de la temperatura tal com ho fa un termòmetre? 
 • Per què es produeix un conflicte en el cervell? 
 • Anomena una situació que hagis viscut on també es doni aquest cas. 
 • De què depèn la temperatura d’un objecte? Relaciona la temperatura amb moviment de les partícules.

Què observem?

La temperatura d’un objecte depèn de l’energia cinètica de les seves partícules. Quant major és l’energia cinètica d'aquestes partícules major és la temperatura d’un cos. Quan posem en contacte dos cossos que tenen temperatures diferents, el que té més temperatura transmet energia al que en té menys (concepte de calor), fins que les temperatures dels dos cossos són iguals. L’energia es transmet entre dos objectes de forma espontània. És el que coneixem com a transmissió de la calor i sempre és des del cos que té la temperatura més elevada cap al que està més fred. Quan la temperatura dels dos cossos és la mateixa diem que s’ha produït l’equilibri tèrmic. El que el nostre cervell nota és la pèrdua o l’augment de calor. Encara que no t’ho creguis, el fred des del punt de vista de la física no existeix, el que notes és l’absència de calor.

A la pell tenim uns receptors que capten estímuls, uns són sensibles a l’entrada de calor (la "detecten") i uns altres en "detecten" la sortida. És per això que quan s’ha passat de l’aigua calenta a la tèbia el vostre cervell, en processar la informació rebuda, ha notat una disminució de temperatura. En canvi, en passar de l’aigua freda a la tèbia ha notat un augment de temperatura. Així, la sensació que heu tingut a cada mà ha estat diferent.

Paraules clau

Receptors, Calor, Temperatura

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?