Porositat i permeabilitat dels sòls

Porositat, Permeabilitat, Granuloclassificació

0

Professor / divulgador

Xon Vilahur Godoy

Centre educatiu

Camp d'Aprenentatge d'Empúries

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Mostres de sòls o sorres i graves
 • Sedassos
 • Gots de plàstic transparents
 • Palletes de beguda
 • Plastilina
 • Provetes
 • Cronòmetre
 • Regle
 • Tisores
 • Colorant (opcional)
 • Aigua

Com ho fem?

1. Preparem uns gots de plàstic, fent-los un forat molt a prop de la base, posant una palleta dins del forat, segellant-ho amb plastilina i tapant també el forat de la palleta amb plastilina.
2. Agafem una mostra de sòl o una barreja de materials solts (graves, sorra, argiles, etc) i la garbellem en sedassos (al menys 4) de diferents diàmetres.
3. Aboquem un volum conegut d'aigua dins dels gots i fem una marca de l'alçada que arriba l'aigua al got.
4. Llencem l'aigua.
5. Preparem una proveta gran amb aigua amb colorant.
6. Posem el material que queda a cada sedàs dins d'un got de plàstic (al menys 4 gots) fins a la ratlla que hem marcat abans.
7. Aboquem aigua amb colorant fins que l'aigua arribi a l'alçada dels materials de dins del got.
8. Calculem l'aigua que ha admès el got.
9. Calculem la porositat per cada material de cada got: P = Vaigua / Vmaterial x 100
10. Per a la permeabilitat, traiem la plastilina que tapa la palleta, recollim l'aigua amb una altra proveta i cronometrem el temps que tarda a sortir tota l'aigua del got (possiblement no surti tota ja que queda aigua adherida a les partícules dins del got): aigua higroscòpica.

Què observem?

1. POROSITAT. Quanta aigua queda entre els porus dels diferents materials.
2. PERMEABILITAT. Com circula l'aigua per aquests materials.
3. COMPARATIVA. Com es comporten els diferents materials. Podem fer hipòtesis inicials i comparar-les amb els resultats obtinguts.

Paraules clau

porositat, permeabilitat, granuloclassificació

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

20 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

http://weib.caib.es/Documentacio/jornades/6jornades_sace/Materials/05_aigua/Presentacio%20Taller%20A%20S.pdf